Rok 2016 - Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rok 2016

Samospráva > Dokumenty

Zverejňované dokumenty

Dátum zverejnenia

Príspevok

5.1.2016

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2016

5.1.2016 Rozpočet obce na rok 2016
15.1.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre projekt "Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete"
Obec  Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa §6 zákona č. 25/2006 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt "Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete".

Prílohy výzvy:
                             Originálne znenie výzvy                           Krycí list rozpočtu objektu 1                          Krycí list rozpočtu objektu 2
22.1.2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - aktualizácia 2015

Príloha č. 1                Príloha č. 2

21.7.2016 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Červenica pri Sabinove
16.8.2016
Výzva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove - Materská škola“

Obec Červenica pri Sabinove, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky Zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu „Červenica pri Sabinove – MŠ“.

Originálne znenie výzvy
14.11.2016 Všeobecne záväzné nariadenie obce Červenica pri Sabinove č. 2/2016 o organizácii miestneho referenda
21.12.2016 Rozpočet obce na rok 2017
30. 5. 2018
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky