Rok 2017 - Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rok 2017

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy

Zmluvy uzatvorené v roku 2017

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejnenia

Podieloví spoluvlastníciDarovacia zmluvaDarovanie nehnuteľnosti obci Červenica pri Sabinove
28.1.2017
27.1.2017

Jozef IžarikNájomná zmluvaPrenájom pozemku na dobu určitú
21.2.2017
20.2.2017
17/2017/ŠVPÚ/DKŠtátny veterinárny a potravinový ústavZmluva č. 17/2017/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnostiLaboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu
21.2.2017
20.2.2017

Ing. Vladimír AndraščíkZmluva o poskytovaní audítorských služiebPoskytovanie audítorských služieb


5.5.2017
17/37/054/110-CnTP-A3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/054/110-CnTP-A3 o poskytnutí fin. príspevkuVytvorenie pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie
1.6.2017
31.5.2017

Materská škola, Bajkalská 31Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov20.6.2017

PEhAES, a.s.Rámcová zmluva o dieloStavba ... miestne komunikácie a dažďové odvodnenie89445€ bez DPH24.6.2017do 6 mesiacov od ododvzdania staveniska23.6.2017
ÚV SR – 825/2017
Úrad vlády SR
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
Poskytnutie regionálneho príspevku13.7.2017
2017/0801/
64400331
INTA, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovOdvoz použitého jedlého potravinárskeho oleja a biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň

5.8.20174.8.2017
17/37/52A/101
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/52A/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ...Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovol'níckej služby

22.8.2017
21.8.2017

PEhAES, a.s.
Zmluva o dieloStavebné práce k zákazke ,,Verejný vodovod a verejná
kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete."21.8.2017
8/2017/1
APA - Agentúra projektovej asistencie
Zmluva o poskytovaní služieb
Poradenstvo v oblasti environmen. a ekonomickej
udržateľnosti

22.8.2017
21.8.2017
MZ 026 0/2017TENDERTEAM, s.r.o.
Mandátna zmluvaVýkon stavebného dozoru21.8.2017

STAV-MAJO s.r.o.Zmluva o dieloVýstavba hrubej stavby Materskej školy Červenica pri Sabinove
16.9.2017
15.9.2017
17/37/010/102
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/010/102 uzatvorená podľa $ 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Aplikácia $ 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v platnom zneni do praxe29.9.2017
17/37/012/198
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/012/198 uzatvorená podľa $ 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovAktivácia plnoletych členov domácnosti, ktorí sú vedeni v
evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali29.9.2017
17/37/012/208
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/012/208 uzatvorená podľa $ 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Aktivácia plnoletych členov domácnosti, ktorí sú vedeni v
evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali

23.10.2017
23.10.2017

SAJ Pekáreň, s.r.o.Kúpna zmluvaDodávka výrobkov podľa objednávok
17.10.2017
25.10.2017

Ministerstvo vnútra SRZmluva č. 3 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuPoskytnutie dotácie a podmienky je j použitia


1.12.2017

STAV-MAJO s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.9.2017Predĺženie termínu realizácie
13.12.2017
12.12.2017
29/12/2017PROGRES MT s.r.o.Zmluva o dielo č. 29/12/2017Realizácia stavby: Červenica pri Sabinove, zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/6819757€
bez DPH
29.12.2018
28.12.2018
20. 4. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky