Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
V sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.


Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o:
                                                       1. voľbu poštou,
                                                       2. hlasovací preukaz
zaslaním žiadosti na elektronickú (e-mailovú) adresu podatelna@cervenica.eu.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné zasielať rovnako na elektronickú (e-mailovú) adresu podatelna@cervenica.eu
Úradná tabuľa obce
2019         2018
Školská jedáleň
Poruchové linky

Plynárne: 0850 111 727
Elektrárne: 0800 123 332
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová Ves

"Spravme svoju obec krajšou a lepšou"
Obec Červenica pri Sabinove vyhlasuje kreatívnu súťaž "Spravme svoju obec krajšou a lepšou". Vaše nápady je potrebné zasielať na adresu info@cervenica.eu do 30. apríla 2020.
Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Kontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Výstavba materskej školy

Od 25. septembra 2017 do augusta 2019 sa v našej obci uskutočnila výstavba novej materskej školy. Projekt bol podporený dvoma dotáciami:
 • dotáciou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vo forme regionálneho príspevku na realizáciu zmien schválených ročných priorít okresu Sabinov na rok 2019 vo výške 81 404,- €
 • dotáciou Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 40 000,- € na kapitálové výdavky s účelovým určením na úhradu časti výdavkov spojených s výstavbou objektu novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov, Aktivita B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho vzdelávania. Kliknutím na obecný erb alebo na logo úradu vlády sa zobrazí fotogaléria novej materskej školy.
Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
S ohľadom na tragické udalosti uplynulých mesiacov upozorňuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru na nevyhnutnú prevenciu v zmysle dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.
                                                                                  
                                      Upozornenie prezídia HaZZ                    Sprievodný list

Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat

Úradné hodiny obecného úradu
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
Liturgický prehľad týždňa od 24.2.2020 do 1.3.2020
Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa


24.2.

25.2.

26.2.

27.2.

28.2.

29.2.

1.3.

Čas

-
-
16:30
-
-
-
9:15
Udalosť
-
-
Sv. omša
-
-
-
Sv. omša
Príležitostné oznamy
  • v nedeľu 1.3. bude zbierka na arcidiecéznu charitu
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa chovu psov a hospodárskych zvierat.
  Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:
                                                                                                
  Aktualizované - usmernenie postupu registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

                                                             Aktualizovaná stránka ŠVPS SR

                                                                                                         
         Usmernenie registrácie        Usmernenie graficky       Príloha č. 1       Príloha č. 2
  Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

  Počas letných mesiacov roku 2018 naša obec zrealizovala projekt "Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany". Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt dotáciou 30 000€ zo štátneho rozpočtu SR.
  Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priebehu stavby.
  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018
  Poradové číslo
  Starosta obce
  Počet hlasov  1.
  Ing. Pavol Spodník
  305
  Poradové číslo
  Poslanci OZ
  Počet hlasov
  Poradové číslo
  Náhradníci
  Počet hlasov
  1.
  Milan Bujňák
  234

  8.
  Viktória Futejová, Mgr.
  120
  2.
  Ján Kuchár, Ing.
  192

  9.
  Vladimír Čekan
  102
  3.
  Ján Brendza, Ing.
  163

  10.
  Lucia Girová
  89
  4.
  Radovan Kmec, Ing.
  158

  11.
  Slavomír Kmec
  78
  5.
  Marek Fecko
  156

  12.
  Aneta Petrušová
  74
  6.
  Peter Leščák
  152

  13.
  Jana Ontková, Ing.
  67
  7.
  Michal Varga
  138

  14.
  Milan Štrbák
  33

  Spustenie priecestia do prevádzky - upozornenie

  Železnice Slovenskej republiky uviedli 2. februára 2018 do prevádzky nové priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) na železničnom priecestí v obci Červenica pri Sabinove smer Lipany (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov - Lipany v železničnom kilometri 43,902. PZZ avizuje účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie prichádzajúci vlak. Táto signalizácia je doplnená závorami.
  Upozorňujeme občanov, že zvýšením zabezpečenia priecestia dochádza na trati aj k zvýšeniu traťovej rýchlosti zo 60km/h na 100km/h a pretože priecestie je zabezpečené, prichádzajúci vlak už nebude pískať. Z uvedených dôvodov je pohyb po trati medzi priecestím a železničnou zastávkou Červenica pri Sabinove nebezpečný a výslovne zakázaný.

  Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov

  Vývoz odpadu v roku 2020

  Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí harmonogram vývozu odpadu na rok 2020


  Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí plagát o triedení odpadu

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

  Kliknutím na logo ÚRSO sa zobrazí vyhodnotenie za rok 2017
  Odchody vlakov platné od 15.12.2019 do 12.12.2019

  Kliknutím na logo ŽSR sa zobrazí cestovný poriadok

  29. marca 2018 bolo v našej obci spustené osvetlenie plochy vodorovného značenia 3 priechodov pre chodcov a na jednom z nich aj na optické (LED) zvýraznenie plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi s ohľadom na zvyšujúcu sa hustotu cestnej premávky a s tým spojené riziko na cestách. Dotáciu na realizáciu našej obci poskytlo Ministerstvo vnútra SR.
  Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priechodov pre chodcov.
  Prírastok vo vybavení DHZ

  V sobotu 13 júna 2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


  Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.
  Kamerový systém v obci

  Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12. marcu 2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.
  Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach
  Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


  Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

  Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
  K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
  Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:
  Štatistika prístupov od 19.1.2015
  26.02.2020
  Posledná aktualizácia obsahu:
  WEB dizajn:   it-pocitace.pro
  Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
  Návrat na obsah