Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 16. a 30. marca 2019

Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby prezidenta na sobotu 16. marca 2019 a ich druhé kolo na sobotu 30. marca 2019.

E-mailová adresa
  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

    Úradná tabuľa obce
         2019         2018
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová Ves

Zápis detí do materskej školy - od 18. marca 2019

Riaditeľka Materskej školy v Červenici pri Sabinove 122 po dohode so zriaďovateľom, obcou Červenica pri Sabinove, určuje zápis detí do Materskej školy v Červenici pri Sabinove pre školský rok 2019/2020 od 18. marca do 18. apríla 2019 v čase od 7,00 do 16,00. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ treba doniesť do Materskej školy v Červenici pri Sabinove č. 122.
                               Oznam o zápise     Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Kontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Deň otvorených dverí v základnej škole - 21. marca 2019

Všetkých budúcich prvákov a ich rodičov pozývame na prehliadku našej základnej školy dňa 21. marca 2019 od 14:00, aby si príjemnou a zábavnou formou vyskúšali, aké je to byť školákom. Okrem zapojenia sa do školských činností Vás čaká rozprávka v podaní našich šikovných žiakov.

Pre viac informácií kliknite na veselú školáčku.
Úradné hodiny obecného úradu
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 15:30
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na obdobie 2019 – 2025
Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove v zmysle § 18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia č. 30/2019 zo dňa 14.3.2019 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce na 12. apríl 2019. Pre podrobné informácie kliknite na obecný erb.

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - 25. mája 2019

Liturgický prehľad týždňa po 2. pôstnej nedeli
Deň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa


18.3.

19.3.

20.3.

21.3.

22.3.

23.3.

24.3.

Čas

13:30
17:00
17:00
17:00
-
-
9:15
Udalosť
Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
Detská sv. omša
-
-
Sv. omša
Rozhodnutím predsedu národnej rady SR boli vyhlásené voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky na sobotu 25. mája 2019.

Výstavba novej budovy materskej školy - informácia

Príležitostné oznamy
  • stretnutie birmovancov v tomto týždni bude v sobotu o 9:45
  • v piatky a nedele sa modlíme pobožnosť Krížovej cesty
Obecné zastupiteľstvo obce Červenica pri Sabinove Vám v nasledujúcich prílohách prináša podrobné informácie o stave výstavby novej materskej školy a o plánovaných zámeroch otvorenia jej prevádzky.

Ak plánujete svoje dieťa prihlásiť od septembra 2019 do novej MŠ, budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť do 8. marca 2019, ešte pred samotným zápisom, aby sme vedeli objednať vybavenie a zariadenie pre deti v dostatočnom počte.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.
Usmernenie postupu registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
                                                                                                                                 
                               Usmernenie registrácie        Usmernenie graficky        Príloha č. 1       Príloha č. 2

Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:
                                                                                              
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 10.11.2018
Vývoz odpadu v roku 2019

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí harmonogram vývozu odpadu na prvý polrok 2019


Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí plagát o triedení odpadu

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Kliknutím na logo ÚRSO sa zobrazí vyhodnotenie za rok 2017
Poradové číslo
Starosta obce
Počet hlasov1.
Ing. Pavol Spodník
305
Poradové číslo
Poslanci OZ
Počet hlasov
Poradové číslo
Náhradníci
Počet hlasov
1.
Milan Bujňák
234

8.
Viktória Futejová, Mgr.
120
2.
Ján Kuchár, Ing.
192

9.
Vladimír Čekan
102
3.
Ján Brendza, Ing.
163

10.
Lucia Girová
89
4.
Radovan Kmec, Ing.
158

11.
Slavomír Kmec
78
5.
Marek Fecko
156

12.
Aneta Petrušová
74
6.
Peter Leščák
152

13.
Jana Ontková, Ing.
67
7.
Michal Varga
138

14.
Milan Štrbák
33
Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany
Odchody autobusov SAD platné od 9.12.2018


Odchody vlakov platné od 9.12.2018 do 14.12.2019

Kliknutím na logo ŽSR sa zobrazí cestovný poriadok

Počas letných mesiacov roku 2018 naša obec zrealizovala projekt "Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany". Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt dotáciou 30 000€ zo štátneho rozpočtu SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priebehu stavby.

Spustenie priecestia do prevádzky - upozornenie

Železnice Slovenskej republiky uviedli 2. februára 2018 do prevádzky nové priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) na železničnom priecestí v obci Červenica pri Sabinove smer Lipany (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov - Lipany v železničnom kilometri 43,902. PZZ avizuje účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie prichádzajúci vlak. Táto signalizácia je doplnená závorami.
Upozorňujeme občanov, že zvýšením zabezpečenia priecestia dochádza na trati aj k zvýšeniu traťovej rýchlosti zo 60km/h na 100km/h a pretože priecestie je zabezpečené, prichádzajúci vlak už nebude pískať. Z uvedených dôvodov je pohyb po trati medzi priecestím a železničnou zastávkou Červenica pri Sabinove nebezpečný a výslovne zakázaný.

Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov

29. marca 2018 bolo v našej obci spustené osvetlenie plochy vodorovného značenia 3 priechodov pre chodcov a na jednom z nich aj na optické (LED) zvýraznenie plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi s ohľadom na zvyšujúcu sa hustotu cestnej premávky a s tým spojené riziko na cestách. Dotáciu na realizáciu našej obci poskytlo Ministerstvo vnútra SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priechodov pre chodcov.

Výstavba materskej školy

Od 25. septembra 2017 prebieha v našej obci výstavba novej materskej školy. Projekt bol podporený dotáciou Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 40 000,- EUR na kapitálové výdavky s účelovým určením na úhradu časti výdavkov spojených s výstavbou objektu novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov, Aktivita B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho vzdelávania. Kliknutím na erb alebo na logo sa zobrazia fotografie z prebiehajúcej stavby.
Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.
Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.
Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:
Štatistika prístupov od 19.1.2015
18. 3. 2019
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah