Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 6. júna 2023
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 6. júna 2023 je naplánovaná údržba častí distribučnej sústavy, ktorá si vyžiada prerušenie dodávky elektriny v čase od 8:10 do 16:30. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam.
Hasičská súťaž - nedeľa 11.6.2023
V nedeľu 11.6.2023 o 13:00 sa v areáli hasičskej zbrojnice uskutoční hasičská súťaž v kategóriách dorastenci, dorastenky, muži nad 35 rokov a ženy nad 30 rokov. Pozývame všetkých "červeničancov", aby prišli podporiť našich súťažiacich. Kliknutím na logo DHZ sa zobrazí plagát k súťaži.
Digitálny príspevok pre žiakov SR
Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia. Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese. Projekt má za cieľ aj zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizáciou projektu sa prispeje k plánovaným výsledkom intervencií OPII, pokiaľ ide o zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

Kliknutím na logo so žiakom sa zobrazí podrobnejšia informácia.

Registrácia k získaniu príspevku na techniku je možná na https://digitalnyziak.sk/ .
INFORMÁCIA K PROJEKTU EUROVELO 11
Dňa 14.4.2023 došlo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska stavby: „ EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Červenica pri Sabinove“

Objednávateľ:
Obec Červenica pri Sabinove
Zhotoviteľ:
Dinis s.r.o.
Projektant:
KDS projekt, s.r.o.
Stavebnotechnický dozor:
imvia ENGINEERING s.r.o.
MIESTNY ROZHLAS V MOBILE
Informácia o podpore projektu podporeného z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja: „Uzatvorenie pódia amfiteátra"
V roku 2022 podporil Prešovský samosprávny kraj našu obec dotáciou 5000 na projekt "Uzatvorenie pódia amfiteátra", vďaka čomu bola z väčšej časti financovaná dodávka a montáž garážovej rolovacej brány R1ASP na amfiteáter v areáli hasičskej zbrojnice.
Kliknutím na obrázok sa zobrazí minigaléria k projektu.
Informácia o projekte: „Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove – Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete“
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok vo výške 38.067,16€, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Cieľom projektu je rozšírenie vodovodnej a stokovej siete. Kliknutím na logo projektu sa zobrazí informačný plagát.
AUTONÓMNY EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR
Výstavba materskej školy
DLHODOBEJŠIE OZNAMY
Od 25. septembra 2017 do augusta 2019 sa v našej obci uskutočnila výstavba novej materskej školy. Projekt bol podporený dvoma dotáciami:

  • dotáciou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vo forme regionálneho príspevku na realizáciu zmien schválených ročných priorít okresu Sabinov na rok 2019 vo výške 81 404,- €
  • dotáciou Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 40 000,- € na kapitálové výdavky s účelovým určením na úhradu časti výdavkov spojených s výstavbou objektu novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove v súlade s Akčným plánom okresu Sabinov, Aktivita B.3.1. Zvýšenie kapacít a kvality predprimárneho vzdelávania. Kliknutím na obecný erb alebo na logo úradu vlády sa zobrazí fotogaléria novej materskej školy.
Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany
Počas letných mesiacov roku 2018 naša obec zrealizovala projekt "Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany". Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo projekt dotáciou 30 000€ zo štátneho rozpočtu SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priebehu stavby.
Spustenie priecestia do prevádzky - upozornenie
Železnice Slovenskej republiky uviedli 2. februára 2018 do prevádzky nové priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) na železničnom priecestí v obci Červenica pri Sabinove smer Lipany (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov - Lipany v železničnom kilometri 43,902. PZZ avizuje účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie prichádzajúci vlak. Táto signalizácia je doplnená závorami.
Upozorňujeme občanov, že zvýšením zabezpečenia priecestia dochádza na trati aj k zvýšeniu traťovej rýchlosti zo 60km/h na 100km/h a pretože priecestie je zabezpečené, prichádzajúci vlak už nebude pískať. Z uvedených dôvodov je pohyb po trati medzi priecestím a železničnou zastávkou Červenica pri Sabinove nebezpečný a výslovne zakázaný.
Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PORUCHOVÉ LINKY
Plynárne: 0850 111 727
Elektrárne: 0800 123 332
29. marca 2018 bolo v našej obci spustené osvetlenie plochy vodorovného značenia 3 priechodov pre chodcov a na jednom z nich aj na optické (LED) zvýraznenie plochy vodorovného značenia dopravnými gombíkmi s ohľadom na zvyšujúcu sa hustotu cestnej premávky a s tým spojené riziko na cestách. Dotáciu na realizáciu našej obci poskytlo Ministerstvo vnútra SR.
Kliknutím na logo MV SR sa zobrazia fotografie priechodov pre chodcov.
Prírastok vo vybavení DHZ
ADRESA OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová Ves
V sobotu 13 júna 2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.
KONTAKTY
Tel/fax: +421 (51) 4583 139
Kamerový systém v obci
Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12. marcu 2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.
Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach
ÚRADNÉ HODINY NA OBECNOM ÚRADE
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
7.30 - 12.00 13.00 - 15.00
Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.

Podstránky s neaktuálnymi oznamami z roku 2022 a archív oznamov z predchádzajúcich rokov
LIT. PREHĽAD A OZNAMY
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY DODÁVKY PITNEJ VODY
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

ODCHODY AUTOBUSOV SAD
Sídlo bez cookies
Obec Červenica pri Sabinove na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
6. 6. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah