O škole - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

O škole

ŠKOLSTVO > Materská škola
Informácia o materskej škole
ADRESA
Prevádzka novej materskej školy od 1. septembra 2019
Materská škola v Červenici pri Sabinove 288 bola zriadená obcou Červenica pri Sabinove a prevádzku začala od 1.9.2019 v nových priestoroch ako predškolské zariadenie podľa zákona č.279/1993 Zb. o školských zariadeniach. Obec je zároveň aj jej prevádzkovateľom. Škola je dvojtriedna s celodennou výchovnou starostlivosťou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku od 2 do 6 rokov v spolupráci s rodinou v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Prevádzka školy utvára podmienky na hrovú, záujmovú a oddychovú činnosť detí, pomáha pri ich príprave na budúcu školskú dochádzku, podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti.

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠ SR. Školský vzdelávací program „Mravček Zvedavček“ dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávacie činnosti (edukačné aktivity) zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-citový, fyzický, intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku.

V budove materskej školy sa nachádzajú triedy, ktoré majú heterogénne zloženie detí. Personálne obsadenie MŠ tvoria štyri kvalifikované pedagogické zamestnankyne:

Trieda Lienky:
 • triedna učiteľka: Mgr. Miriama Grinčová
 • učiteľka: Bc. Anna Mária Homišanová

Trieda Sovičky:
 • triedna učiteľka:  Mgr. Martina Čekanová
 • učiteľka: Bc. Lenka Klimková

Prevádzku zabezpečujú:
 • pani upratovačka: Zuzana Brendzová
 • vedúca školskej jedálne:  Agáta Mišenková
 • kuchárka: Iveta Gregová
 • kuchárka: Mgr. Branislava Kmecová
Materská škola v Červenici pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 288
082 56 p. Pečovská Nová Ves
RIADITEĽ
Mgr. Grinčová Miriama
KONTAKTY
Telefón: 0907 253 043
               0950 487 491
HODNOTENIE KVALITY AKTUALIZAČNÉHO VZDELÁVANIA
História
MŠ v Červenici pri Sabinove bola zriadená 1.9.1961. Prevádzku začala od 9.10.1961 v starom kaštieli s počtom 35 detí. Riaditeľkou MŠ bola Mária Stašová, školníčkou pani Frӧhlichová. Vybavenie MŠ bolo zabezpečené  za pomoci rodičov a hospodárstva ŠM Červenica pri Sabinove. Na škole sa uskutočňoval výchovno - vzdelávací proces počas dvoch smien: dopoludnie - 7,00 - 12,00 hod. a popoludnie od 13,30 - 15,30 hod., v čase od  12,00 - 13,30 hod. odchádzali deti na obed domov.

Personálne obsadenie MŠ od roku 1966 až po súčasnosť

 • 17.3.1966 odišla na MD riaditeľka MŠ Mária Stašová, zastupovala ju Anna Gregová - kvalifikovaná učiteľka, ktorá bola v zariadení do októbra.
 • 1.8.1968 nastúpila do MŠ nekvalifikovaná učiteľka Barbora Bečaverová. Začala sa celodenná prevádzka MŠ, avšak bez stravovania.  Od decembra učiteľku zastúpila Anna Gaľová.
 • 1.9.1968 bola riaditeľkou MŠ Mária Stašová, učiteľkou Barbora Bečaverová.
 • 15.3.1972 na vlastnú žiadosť odišla na MŠ do Šarišských Michalian Mária Stašová. Vo funkcii ju vystriedala Pavlína Chovancová. Anežka Balogová nastúpila na miesto Barbory Bečaverovej ako nekvalifikovaná učiteľka. V tomto školskom roku bola zriadená kuchyňa. Na miesto kuchárky nastúpila Božena Perháčová. Vedúcou školskej jedálne bola riaditeľka MŠ.
 • V školskom roku 1972/73 sa na zariadení vystriedali učiteľky Margita Pečenková a Alena Sopčáková. Bola prijatá nová školníčka Marta Novotná.
 • Školský rok 1974/75 znamenal striedanie v pracovnej pozícii školníčka. Na miesto Marty Novotnej nastúpila pani Blaščáková a od septembra ju vystriedala Anna Papierníková. Alena Sopčáková bola preložená na MŠ v Krivanoch.
 • V školskom roku 1975/76 nastúpila na miesto učiteľky Anna Grešová, ktorá bola zároveň poverená vedením školskej jedálne. Božena Perháčová v tomto školskom roku nadobudla výučný list vo svojom pracovnom zaradení.
 • Školský rok 1976/77 znamenal pre MŠ rekonštrukciu a vybavenie novými pomôckami.
 • V školskom roku 1978/79 bolo obsadenie pracovných zaradení nasledujúce: riaditeľka Pavlína Chovancová, učiteľky Bibiána Očkovičová a Anna Dziaková (Grešová), školníčka Anastázia Dvorščáková a kuchárka Božena Perháčová.
 • Druhá trieda bola zriadená v školskom roku 1978/79. Počet detí dosiahol 50. Učiteľský kolektív bol rozšírený, na miesto učiteľky pribudla Ľubomíra Leščáková. Materiálne vybavenie MŠ bolo na dobrej úrovni. V decembri nastúpila na zastupovanie MD Anny Dziakovej pani Grejtáková.
 • V školskom roku 1980/81 nastúpila Bibiána Očkovičová na MD, na zastupovanie nastúpila A. Pozemková.
 • Školský rok 1981/82 nastúpila na MD Ľubomíra Leščáková, zastúpila ju Mária Lacková. Na miesto školníčky nastúpila Mária Belišová.
 • Školský rok 1983/84 znamenal zmenu pre Bibiánu Očkovičovú, ktorá odišla do Prešova. Na jej miesto nastúpila Helena Vaľušová. Materiálne vybavenie bolo doplnené o nové skrinky v šatni, gramofón, nové hračky, rovnako bola doplnená výbava kuchyne.
 • V školskom roku 1985/86 sa vrátila na miesto školníčky Anna Papierníková.
 • Školský rok 1986/87 zaznamenal pokles v počte detí. Ľubomíra Leščáková a Helena Vaľušová boli preložené na iné MŠ. MŠ bola vybavená novým nábytkom - stenou Katka, boli zakúpené paplóny, obliečky, vankúše, koberec a audiotechnika.
 • V školskom roku 1987/88 stúpol počet detí, nastúpili učiteľky Vaľušová a Lacková.
 • Na zariadenie nastúpila v školskom roku 1989/90 na miesto kuchárky Anna Bujňaková.
 • V školskom roku 1990/91 bolo predškolské zariadenie zmenené na jednotriedne. Učiteľky Leščáková a Lacková boli presunuté na okolité školy.
 • Od 1.8.1991 funkciu riaditeľky MŠ prevzala pani Dziaková, na miesto školníčky nastúpila od 1.2.1992 Magdaléna Semanová. V rámci úsporných opatrení boli uvoľnené 2 miestnosti v budove starého kaštieľa.
 • V školskom roku 1996/97 odišla Anna Dziaková do MŠ vo Veľkom Šariši, na jej miesto nastúpila Eva Pekárová. Vedením zariadenia bola poverená Pavlína Chovancová. Nastali problémy s prevádzkou MŠ z dôvodu odkúpenia priestorov budovy p. Pakanom.
 • Školský rok 1997/98 začal v uvoľnených  priestoroch obecného úradu.
 • V školskom roku 1998/99 nastúpila na zariadenie vedúca školskej jedálne Irena Naščáková.
 • Riadenie MŠ v školskom roku 2002/03 prebrala dovtedy učiteľka Eva Pekárová.
 • Od školského roku 2003/04 pracuje vo funkcii vedúcej školskej  jedálne Agáta Mišenková.
 • 1.1.2004 odišla do starobného dôchodku Pavlína Chovancová, na jej miesto nastúpila Vladislava Ontková, ktorá pracovala na zariadení do augusta 2009. Ju zastúpila do 30.6.2010 Anna Dvorščáková ako nekvalifikovaná pracovná sila.
 • Od 2. septembra 2010 nastúpila do zariadenia na absolventskú prax Lenka Ontková, ktorá dnes v MŠ pôsobí ako samostatný pedagóg.
 • V školskom roku 2014/2015 pracuje kolektív zariadenia v nezmenenej zostave.
 • V roku 2019 bola dokončená stavba novej materskej školy v susedstve budovy základnej školy a školský rok 2019/2020 sa tak stal prvým rokom fungovania materskej školy v samostatnej budove
Charakteristika materskej školy
Materskú školu navštevujú deti z obce a na žiadosť rodičov, ak to umožňuje kapacita, aj zo susedných obcí. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa  prijímajú spravidla deti od 3 do 6 rokov veku, v prípade voľnej kapacity aj deti od dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky. Kapacita triedy MŠ je určená vyhláškou Ministerstva školstva SR. Poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Výchovno - vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú dve kvalifikované učiteľky a 3 nepedagogickí zamestnanci.

Hlavnú myšlienku pre výchovno - vzdelávaciu prácu v našom zariadení sme zahrnuli do názvu školského vzdelávacieho programu „Mravček Zvedavček“. V predškolskom veku je dieťa veľmi žiadostivé po vedomostiach, zaujímajú ho všetky oblasti poznania. Stretávame sa sústavne s otázkou „prečo?“, na ktorú hľadáme spoločne odpovede.

Cieľom predprimárneho  vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Zameranie materskej školy
 • MŠ bude aj naďalej  obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, venovať sa udržiavaniu ľudových tradícií, ktoré sa pomaly vytrácajú z nášho života, s čím sa bude prezentovať na verejných vystúpeniach a obvodových prehliadkach
 • rozvíjame predplavecké schopnosti účasťou na predplaveckom výcviku
 • spolupracujeme so ZŠ kvôli bezproblémovému prechodu a adaptácii detí na prostredie ZŠ
 • rozvíjame  talent a schopnosti detí podľa záujmu rodičov, zabezpečujeme výučbu anglického jazyka lektorom formou krúžku
 • spolupracujeme s materskými školami v obvode a zúčastňujeme  sa na regionálnych prehliadkach, vedomostných, športových akciách  podľa  dohody
 • rozvíjame  počítačovú gramotnosť, naďalej venujeme zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu kompetencií detí v tejto oblasti.

Rodičia majú denne možnosť zúčastniť sa na programe školy a tiež na mimoriadnych akciách, ako sú napr. karneval, besiedky, prehliadky, verejné vystúpenia v obci...

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v  školskom roku, v ktorom dosiahlo do 31. augusta šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimarného vzdelávania, ktoré vydáva materská škola na konci školského roka na rozlúčkovej slávnosti detí s materskou školou.

Celý kolektív pracovníkov sa snaží jednotne a ucelene pristupovať k plneniu pracovných povinností, jednotne pôsobí na deti a podľa právomoci a kompetencií pristupuje k napĺňaniu poslania pri pôsobení  na zverené deti.
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah