Zmluvy 2018 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2018

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2018
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Vlastníci bytov
Prevod nehnuteľnosti - pozemku
3.1.2018
2.1.2018

STAV MAJO, s.r.o.
Predĺženie termínu realizácie
17.2.2018
16.2.2018

CBR s.r.o.
Odber odpadov na recykláciu
24.3.2018
23.3.2018
ZO/2018A8640-1
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Príprava postupu, práv a povinností zmluv. strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohl'adu nad ochranou osobných údajov
6.4.2018
5.4.2018
072PO130125
Pôdohospodárska platobná agentúra
Poskytnutie nenávratného fin. príspevku

5.4.2018

Ing. Vladimír Andraščík
Audit účtovnej uzávierky a overenie výročnej správy za rok 2017
14.5.2018
25.5.2018
58 001
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotáce
26.5.2018
25.5.2018

Bc. Jozef Koscelník
Stavebný dozor
7.6.2018
6.6.2018

Rastislav Krajňák, RJ Zemné práce SB
Realizácia stavebného diela

13.6.2018

Ministerstvo vnútra SR
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu

28.6.2018

HOOK, s.r.o.
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre EU projekt "Školské ovocie"
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

18.7.2018

Slovak Telekom, a.s.
Predĺženie akciovej viazanosti

2,8,2018
2018/07001
TECHSPO s.r.o.
Plocha pre inštaláciu retranslačného spoja
8.8.2018
7.8.2018

Music s.r.o.
Prenájom priestorov pre stravovacie a občerstvovacie služby

7.8.2018
3A-ZOD-0030818
O.S.V.O. comp, a.s.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Červenica pri Sabinove
22.8.2018
21.8.2018

CBR s.r.o.
Stav. dielo: "Miestna komunikácia Červenica pri Sabinove"
12.9.2018
11.9.2018
18/37/010/107
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aplikácia § 10 zákona č,.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneni do praxe

12.9.2018
18/37/012/176
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktori sú vedeni v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

12.9.2018
00326925
MPG048
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Úprava práv a povinností pri doplnkovom dôchdkovom sporení
26.9.2018
1.10.2018
180906
IFOsoft s.r.o.
Správa registratúry

10.10.2018

RENOBAU s.r.o.

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Materská škola Červenica pri Sabinove – práce na stavbe“
18.10.2018
17.10.2018
18/37/012/184
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktori sú vedeni v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
25.10.2018
25.10.2018

Margita Pribulová
Predaj nehnuteľnosti
23.11.2018
22.11.2018
18/37/52A/165
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
4.12.2018
3.12.2018
242/2018/OKR
Okresný úrad, OKR
Vzájomná spolupráca na úseku ochrany života, zdravia, majetku a živ. prostredia

3.12.2018

VSE
Údaje týkajúce sa odberného miesta
19.11.2018
21.12.2018
24ZVS0000 756452F
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy

21.12.2018
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah