DHZ - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

DHZ

DHZ

Výcvik členov DHZO - Lešť 2017

Fotogaléria akcií organizovaných v spolupráci obce a členov DHZ


V mesiaci február bola na náš Obecný úrad v Červenici pri Sabinove doručená pozvánka na výcvik členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Červenica pri Sabinove (ďalej len DHZO) vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť v  dňoch  3. - 4. marca 2017. Hneď v nasledujúcich dňoch sme spomedzi členov zaradených v DHZO po vzájomnej dohode vybrali 6-tich, ktorí sa zúčastnili daného výcviku.  Vzhľadom na vzdialenosť medzi našou obcou a miestom výcviku sme na výcvik vyrazili trochu skôr a prespali sme v ubytovni na mieste výcviku v Pliešovciach – časť Zábava, aby sme sa mohli plní síl pustiť do plnenia úloh, ktoré nás tam čakali hneď ráno. Vo štvrtok podvečer sme sa teda začali presúvať do výcvikového priestoru Lešť a to spolu s členmi DHZO Bystré a DHZO Soľ, ktorí mali ešte o trocha kilometrov viac na spomínaný presun.
 
Dňa 04.03.2017 sme hneď od 08:00h začali riešiť veci spojené s ubytovaním ako aj následným oboznámením sa s priebehom výcviku a základmi BOZP vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť, a to prostredníctvom vedúcich výcviku – príslušníkov HaZZ, pričom samotný praktický výcvik sme začali o 12:30h.

Prvého výcvikového cvičenia členov DHZO sa spolu s nami zúčastnili aj členovia DHZO Bystré a DHZO Soľ. Daný výcvik spočíval vo vyhľadávaní osôb, ktoré sa nachádzali v zadymených priestoroch v 2 budovách, v ktorých bol zároveň simulovaný požiar. Naša hasičská jednotka sa podieľala na zabezpečení dopravy vody na požiarisko z hydrantovej siete za účelom doplňovania na mieste zasahujúcej CAS 32 T 815 a následne sme vykonávali ochladzovanie budovy priľahlej k budove zachvátenej požiarom. Súbežne s ochladzovaním budovy sme vykonávali evakuáciu a transport zranených osôb z 1. nadzemného podlažia za pomoci využitia lezeckej techniky a nosidiel, vzhľadom na to, že prízemie samotnej budovy bolo na evakuáciu zranených osôb v danom čase nedostupné. Likvidáciu požiaru a vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore vykonávali za pomoci použitia autonómnych dýchacích prostriedkov (ďalej len ADP) členovia DHZO Soľ a DHZO Bystré.  

Následne sme sa po splnení všetkých úloh daného cvičenia a jeho vyhodnotení presunuli k plneniu 2. úlohy s námetom – Cestná dopravná nehoda. Úlohou zasahujúcich hasičských jednotiek DHZO bolo zlikvidovať požiar osobných motorových vozidiel. Úlohou našej hasičskej jednotky bolo zabezpečiť dopĺňanie zasahujúcej hasičskej jednotky DHZO Soľ vodou z nadzemného hydrantu, vzhľadom na nedostatok vody na požiarisku, keďže členovia DHZO Soľ vykonávali zásah na požiarisku s vozidlom CAS 15 Iveco Daily za pomoci použitia ADP.

Ďalší deň nás všetkých čakali ešte 3 praktické cvičenia, s ktorými sme sa museli popasovať. V prvom cvičení bolo simulované zrútenie budovy s následným požiarom s potrebou evakuácie osôb za sťažených podmienok a poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám. Naša hasičská jednotka

bola ako prvá vyžiadaná na likvidáciu požiarov na zborenisku so súbežným vyhľadávaním zranených či zavalených osôb priamo na zborenisku, kde sa nachádzali sutiny budovy. Na mieste sme vykonávali dôkladný prieskum vzhľadom na to, že soby sa mohli nachádzať kdekoľvek pod nimi, pričom sme prehľadali aj priľahlé okolie a po danom prieskume išli  2 naši členovia na základe požiadavky veliteľa zásahu na výpomoc na prieskum do 2. zásahového úseku – do podzemných priestorov – kanálov, kde zasahoval DHZO Soľ. Pomáhali sme im pri vyhľadávaní ďalších zranených osôb.  Pri likvidácii požiaru sme zasahovali s vozidlom CAS 15 Iveco Daily, ktoré má v nádrži na vodu len 750l vody, zabezpečili sme zároveň jeho dopĺňanie vodou, a to zo vzdialeného podzemného hydrantu.

Ako druhé cvičenie si pre nás vedúci výcviku pripravili simuláciu požiaru vo výškovej budove „Družba“ (5 poschodovej), v ktorej bolo potrebné vyhľadať a evakuovať osoby z celej budovy do bezpečného priestoru. Úlohou našej hasičskej jednotky bolo znova zabezpečenie dopravy vody od nadzemného hydrantu až k zasahujúcej  CAS 32 T 815, od ktorej viedlo útočné vedenie do najvyššieho podlažia v budove, kde bol simulovaný požiar. Následne sme vytvorili 2 dvojčlenné skupiny a prehľadávali sme danú výškovú budovu od 1. podzemného podlažia až po 3. nadzemné podlažie, pričom sme zároveň  evakuovali zranené osoby, ktoré boli nájdené vo vyšších podlažiach a ktoré sme prevzali od členov ostatných na mieste zasahujúcich DHZO, ktoré zasahovali s ADP, keďže vo vyšších podlažiach bolo značné zadymenie priestoru. Taktiež sme zabezpečili dôkladné odvetranie zadymených priestorov na 1. – 3. poschodí.

Ako posledné si pre nás vedúci výcviku pripravili cvičenie s námetom likvidácie lesného požiaru a vytvorením kyvadlovej dopravy vody na požiarisko a zároveň s vytvorením čerpacieho stanoviska na vododrome. Úlohou našej hasičskej jednotky ako prvej jednotky bolo na požiarisku začať hasenie požiaru a vyžiadať si ďalšie sily a prostriedky na úspešnú lokalizáciu a likvidáciu požiaru lesa. Po vytvorení 2 útočných prúdov z hadíc typu D od nášho vozidla, sme požiadali HJ DHZO zo Stúpavy o dopĺňanie nášho vozidla vodou, keďže oni na požiarisku zasahovali s CAS 32 T 815. Vzhľadom na veľkú spotrebu vody na požiarisku boli na miesto zásahu postupne zvolané ďalšie hasičské jednotky DHZO s vozidlami CAS 32 T815, za pomoci ktorých sa podarilo zabezpečiť potrebné množstvo vody na požiarisko, a to vytvorením kyvadlovej dopravy vody. Na čerpacom stanovisku – vodorome bola hasičská jednotka DHZO Soľ, ktorá zabezpečovala dopĺňanie CAS zaradených do kyvadlovej dopravy, a to pomocou veľkokapacitného plávajúceho čerpadla s prietokom 2400l/min a pomocou čerpadla zn. Tohatsu.

V závere sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým vedúcim výcviku, ktorí nás sprevádzali celým výcvikom v priestoroch výcvikového centra HaZZ Lešť za ich prístup k nám, dobrovoľným hasičom, a taktiež za to, že nám odovzdali svoje skúsenosti a zároveň nám dali cenné rady do našej ďalšej činnosti.  Nadobudli sme nové praktické skúsenosti, ktoré by sme v domácich podmienkach asi len ťažko dokázali pri cvičení získať. Taktiež ďakujem všetkým členom DHZO, s ktorými sme sa na tomto výcviku stretli (DHZO Soľ, Bystré, Stupava, Búč), za ich spoluprácu na profesionálnej úrovni.    

Tajomník DHZ Červenica pri Sabinove
Ing. Radovan Kmec

Fotogaléria hasičskej zbrojnice a okolia
Prírastok vo vybavení DHZ


Dňa 13.06.2015 navštívil našu obec Červenica pri Sabinove podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – IvecoDaily.

Spolu s p. ministrom sa odovzdávania vozidla zúčastnili aj ďalšie významné osobnosti ako napr. poslanec Národnej rady SR Stanislav Kubánek, štátny tajomník MV SR Marián Saloň, predseda VÚC v Prešove Peter Chudík, prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Vendelín Horváth, krajský riaditeľ HaZZ v Prešove Ján Goliáš, riaditeľ OR HaZZRadoslav Lacko a taktiež predstavitelia OV DPO SR v Sabinove.

Slávnostné odovzdávanie vozidla sa uskutočnilo v areáli hasičskej zbrojnice o 18:00h, kde ho nedočkavo čakali naši hasiči ako aj ostatní občania našej obce. Hneď na úvod veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Červenica pri Sabinove  p.  Marek Fecko  podal  hlásenie  p.  ministrovi, ktorého

následne privítal starosta obce Pavol Spodník, ktorý vo svojom príhovore v krátkosti charakterizoval našu obec, vyzdvihol potrebu dobrovoľných hasičov a taktiež uviedol údaje o odbornom vyškolení členov zásahovej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce. Následne sa slova ujal p. minister, ktorý  po príhovore odovzdal kľúče od nového hasičského vozidla veliteľovi DHZ. Potom nasledovalo pokrstenie vozidla p. ministrom, starostom obce a nakoniec aj veliteľom DHZ. Tým sa ukončila oficiálna časť odovzdávania vozidla a prišlo na rad spoločné fotenie a neformálne rozhovory s občanmi. Na záver starosta obce odovzdal p. ministrovi ďakovný list a taktiež pamätné plakety členom delegácie, ktorá ho sprevádzala.

Pán minister priviezol vozidlo s takmer úplným vybavením ako napr. nová prenosná hasičská striekačka zn. Tohatsu, hasičské hadice, rádiostanice, ručné svietidlá či hasiace vaky a ďalšie technické prostriedky na hasenie požiarov.  Predmetné hasičské vozidlo má v sebe zabudovanú nádrž na vodu o objeme 750 l. Počet miest na sedenie je 1+1+4. Pohon kolies je 4 x 2. Prenosnú hasičskú striekačku zn. Tohatsu tvorí jednoprúdové  jednostupňové vysokotlaké turbínové čerpadlo vybavené dvomi tlakovými výstupmi s priemerom 75 mm a jedným nasávacím 110 mm.

Na záver sa chceme poďakovať za pridelené vozidlo, ktoré poslúži občanom obce pri zvládaní kritických situácií (povodne, požiare a iné mimoriadne udalosti).

Autor: text + fotografie – Ing. Radovan Kmec, tajomník DHZ Červenica pri Sabinove

15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah