Zmluvy 2019 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2019

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2019
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Alena Galbavá, SZČO
Poskytovanie poradenstva pri verejnom obstarávaní
23.1.2019
22.1.2019
2019/004
Ing. Vladimír Andraščík
Poskytovanie audítorských služieb
25.2.2019
6.3.2019

Peter Bujňák a Alena Bujňáková
Predaj nehnuteľností
14.3.2019
13.3.2019
18032019
Multi – Club, s.r.o.
Dodávka gastronomickej technológie
19.3.2019
19.3.2019
59 003
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie pre dobrovoľný hasičský zbor
2.4.2019
1.4.2019
04/2019
TABRIS PLUS s.r.o.
Dodanie tovaru
18.4.2019
17.4.2019
304936-2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Úver v sume 150.000,- Eur
19.4.2019
18.4.2019

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve
19.4.2019
18.4.2019

RENOBAU s.r.o.
Zmena ceny predmetu zmluvy
3.5.2019
2.5.2019
230/2019/OE
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie obci
11.5.2019
10.5.2019
19/37/054/118
ÚPSVaR Prešov
Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest v rámci národného projektu

30.5.2019

MŠ, Bajkalská 31, Prešov
Predplavecká príprava detí predškolského veku
26.6.2019
25.6.2019

SPP - distribúcia, a.s.
Zmena bodu 8.10
15.7.2019
15.7.2019

Východoslovenská energetika, a.s.
Združená dodávka elektriny
13,7,2019
23.7.2019

CAMPOS SK s.r.o.
Pokrytie multif. ihriska umelou trávou
1.8.2019
31.7.2019
50 - 000153704 PO2019
VVS, a.s.
Odvádzanie odpadových vôd a vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
13.8.2019
12.8.2019
19/37/054/118
ÚPSVaR Prešov
Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest v rámci národného projektu

30.8.2019
19/37/054/185
ÚPSVaR Prešov
Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest v rámci národného projektu

30.8.2019
572/2019

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Regionálny príspevok na realizáciu projektu č. 2 zmien schválených ročných priorít okresu Sabinov na rok 2019 identifikovaného v Prílohe č. 1 zmluvy

4.9.2019
19/37/054/186
ÚPSVaR Prešov
Poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest v rámci národného projektu

10.9.2019
19/37/010/123
ÚPSVaR Prešov
Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe

17.9.2019
19/37/012/198
ÚPSVaR Prešov
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec

25.9.2019
WO/2019A8640-1
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strána pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa
28.9.2019
27.9.2019
809 403 001-1-2019-NZZsPS
Železnice SR
Užívanie pozemkov v súvislosti so stavbou "EuroVelo..."
12.11.2019
11.11.2019

WACHUMBA ck, s.r.o.
Špecifikácia zájazdu
13.11.2019
12.11.2019
02593/2018 - PKZ - K40479/18.00
SR v zastúpení Slovenským pozemkovým fondom
Prevod vlastníckeho práva

23.12.2019
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah