Zmluvy 2017 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2017

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2017
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum zverejnenia

Podieloví spoluvlastníciDarovacia zmluvaDarovanie nehnuteľnosti obci Červenica pri Sabinove
28.1.201727.1.2017

Jozef IžarikNájomná zmluvaPrenájom pozemku na dobu určitú
21.2.201720.2.2017
17/2017/ŠVPÚ/DKŠtátny veterinárny a potravinový ústavZmluva č. 17/2017/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnostiLaboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu
21.2.201720.2.2017

Ing. Vladimír AndraščíkZmluva o poskytovaní audítorských služiebPoskytovanie audítorských služieb

5.5.2017
17/37/054/110-CnTP-A3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/054/110-CnTP-A3 o poskytnutí fin. príspevkuVytvorenie pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie
1.6.201731.5.2017

Materská škola, Bajkalská 31Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov


20.6.2017

PEhAES, a.s.Rámcová zmluva o dieloStavba ... miestne komunikácie a dažďové odvodnenie89445€ bez DPH24.6.201723.6.2017
ÚV SR – 825/2017
Úrad vlády SR
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
Poskytnutie regionálneho príspevku


13.7.2017
2017/0801/
64400331
INTA, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadovOdvoz použitého jedlého potravinárskeho oleja a biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň

4.8.2017
17/37/52A/101
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/52A/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ...Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovol'níckej služby

22.8.201721.8.2017

PEhAES, a.s.
Zmluva o dieloStavebné práce k zákazke ,,Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove - Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete."

21.8.2017
8/2017/1
APA - Agentúra projektovej asistencie
Zmluva o poskytovaní služieb
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti

22.8.201721.8.2017
MZ 026 0/2017TENDERTEAM, s.r.o.
Mandátna zmluvaVýkon stavebného dozoru


21.8.2017

STAV-MAJO s.r.o.Zmluva o dieloVýstavba hrubej stavby Materskej školy Červenica pri Sabinove
16.9.201715.9.2017
17/37/010/102
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/010/102 uzatvorená podľa $ 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Aplikácia $ 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi v platnom zneni do praxe


29.9.2017
17/37/012/198
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/012/198 uzatvorená podľa $ 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovAktivácia plnoletych členov domácnosti, ktorí sú vedeni v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali

29.9.2017
17/37/012/208
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda č. 17/37/012/208 uzatvorená podľa $ 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Aktivácia plnoletych členov domácnosti, ktorí sú vedeni v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali
23.10.201723.10.2017

SAJ Pekáreň, s.r.o.Kúpna zmluvaDodávka výrobkov podľa objednávok
17.10.201725.10.2017

Ministerstvo vnútra SRZmluva č. 3 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtuPoskytnutie dotácie a podmienky je j použitia

1.12.2017

STAV-MAJO s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.9.2017Predĺženie termínu realizácie
13.12.201712.12.2017

Urad vlády SR

Úhrada časti výdavkov spojených s výstavbou objektu novej materskej školy v obci Červenica pri Sabinove


20.12.2017
29/12/2017PROGRES MT s.r.o.Zmluva o dielo č. 29/12/2017Realizácia stavby: Červenica pri Sabinove, zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/6819757€
bez DPH
29.12.201828.12.2018
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah